ŠKOLNÍ ŘÁD | ZŠ Železná Ruda

ŠKOLNÍ ŘÁD

Nabídka

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace

Zahradní 403

340 04 Železná Ruda

IČO: 709 39 471

Kancelář školy:
+420 376 397 024  
skola@skolaruda.cz

 

Ředitel školy:
+420 724 996 924
reditel@skolaruda.cz

Školní družina:
+420 606 789 348

Školní stravování:
+420 376 397 143
+420 734 436 780 
jidelna@skolaruda.cz
 

ID schránka:
8nrmd9d

 

 Mateřská škola:
+420 376 397 161
+420 606 789 446
skolka@skolaruda.cz


 

Nepřehlédněte

Sledujte informace o dění na naší škole v rubrice Ze školy i za školou v Železnorudském zpravodaji

Informace pro rodiče

Přihláška na kroužky

Online Zápis

Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Č.j.:

ZS/134/2017

Vypracovala:

Mgr. Marta Windsor - vedoucí učitelka

Schválil:

Ctirad Drahorád - ředitel

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

 1.9. 2017  

 

 

 

 

1.    Úvodní ustanovení

V souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) vydává ředitel Základní školy a Mateřské školy Karla Klostermanna Železná Ruda v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon)  tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy .

 

1.1.       Školní řád obsahuje práva a povinnosti zákonných zástupců dětí v MŠ a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

1.2.       Předškolní výchova v Mateřské škole Železná Ruda podporuje všestranný a harmonický rozvoj osobnosti předškolního dítěte v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. Uspokojuje potřeby dětí a podporuje jejich zájem o získání nových poznatků. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání.

1.3.       Organizování předškolního vzdělávání vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

2.    Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy

2.1.       Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání:

2.1.1.           na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a jeho osobnosti v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.

2.1.2.           na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.

2.1.3.           na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ.

2.2.       Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání:

2.2.1.           na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.

2.2.2.           vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání.

2.2.3.           na informace a na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

2.2.4.           na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.

2.3.       Povinnosti zákonných zástupců:

2.3.1.           zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, bylo zdravé bez vnějších známek akutního onemocnění nebo úrazu. Při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě upraveno.

2.3.2.           informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání.

2.3.3.           oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti dítěte a změny v těchto údajích (místo trvalého bydliště, adresa pro doručování písemností, telefonní spojení na rodiče apod.) - nejdéle do 7 dnů od změny.

2.3.4.           na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkající se dítěte i jeho vzdělávání v MŠ.

2.3.5.           pokud se dítě nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší dva týdny je povinností zákonných zástupců dítě řádně omluvit (osobně nebo telefonicky).

2.3.6.           nenarušovat provoz MŠ.

2.3.7.           ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné za dítě.

3.    Přijímání a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

3.1.       Přijímání dětí do Mateřské školy Železná Ruda

3.1.1.           Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel pro následující rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklém.

3.1.2.           Dítě je přijímáno na základě písemné žádosti zákonných zástupců, evidenčního listu potvrzeného dětským pediatrem, přihlášce ke stravování. K přijetí dítěte se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení. Při zápisu stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do MŠ.

3.1.3.           Zákonnému zástupci dítěte bude přijetí dítěte oznámeno dle registračního čísla přiděleného dítěti při zápisu do MŠ – tento seznam přijatých dětí je vyvěšen v MŠ v termínu, který je rodičům sdělen při zápisu do MŠ.

3.1.4.           Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v MŠ v délce nejvýše 3 měsíců.

3.1.5.           Požadavkem MŠ na dítě je, aby mělo osvojeny základní hygienické návyky (smrká, samo si dojde na toaletu nebo si řekne dospělému, nepoužívá pleny), umí se napít z hrnečku, je schopno se samo najíst, částečně se samo umí obléci, …

3.1.6.           O nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci dítěte obdrží písemné vyrozumění o nepřijetí.

3.1.7.           Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle §50 zákona č. 258/2000 Sb.) To se nevtahuje na děti s povinností předškolního vzdělávání.

3.1.8.           Děti se převážně přijímají k začátku školního roku. Pokud je v MŠ místo mohou se děti přijímat i během školního roku.

 

3.2.       Předčasné ukončení docházky dítěte

3.2.1.           Ředitel školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

·      se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

·      zákonný zástupce závažným způsobem a opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání vedoucí učitelky MŠ se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy, byla neúspěšná

·      zákonný zástupce (dva měsíce za sebou) neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úhradu stravného

·      lékař nebo školské poradenské zařízení doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním.

3.3.       Speciální vzdělávací potřeby dětí

3.3.1.           Přijatým dětem se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zabezpečeny nezbytné specializované podmínky.

3.3.2.           Při vzdělávání nadaných dětí mateřská škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti.

 

4.    Provoz a vnitřní režim mateřské školy

4.1.       Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

4.1.1.           Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 630 do 1600. Provoz se stanoví podle průzkumu požadavků rodičů a jejich pracovní doby a doba provozu je zkonzultována se zřizovatelem. Na základě odůvodněných žádostí většího počtu rodičů se může provoz prodloužit.

4.1.2.           V měsíci červenci a srpnu může ředitel po dohodě se zřizovatele provoz přiměřeně omezit nebo přerušit z důvodů stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, uzavření školní jídelny, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitel zákonným zástupcům dětí 2 měsíce předem.

4.1.3.           Ze závažných organizačních nebo technických příčin může ředitel školy po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Toto zveřejní neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

4.1.4.           Povinnost předškolního vzdělávání (§34a školského zákona) – vztahuje se na státní občany ČR pobývající na území ČR déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením.

4.1.5.           Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Tato povinnost není dána ve dnech připadajících na období školních prázdnin.

4.1.6.           V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., v platném znění je povinné předškolní vzdělávání stanoveno v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech uvedených v bodě předchozím. Začátek doby je stanoven od 8 hodin (zn. do 12 hodin)

4.1.7.           Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání (§34a odst. 5 školského zákona) – zákonný zástupce může pro dítě v odůvodněných případech zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání: a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy                                                                                 b) vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální podle§47 a 48a školského zákona                                                                      c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.                                                                                         Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsoben podle písmene b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

Individuální vzdělávání dítěte (§34b šk. zák.)

- má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce května). V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

- oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, dále uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody vzdělávání (§34 odst. 2 šk. zák.)

- ředitel školy pak doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má dítě vzděláváno.

- škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

- ověřování bude probíhat ve škole za přítomnosti paní učitelky, vedoucí učitelky a ředitele školy. Bude se konat v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku nebo od zahájení individuálního vzdělávání v termínu stanoveném školou po domluvě se zákonným zástupcem dítěte při zahájení individuálního vzdělávání dítěte.

- zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

- v případě zákonným zástupcem neomluvené neúčasti na ověřování je školou stanoven náhradní termín do 5 pracovních dní.

- ředitel školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

- po ukončení individuálního vzdělávání jej nelze opětovně individuálně vzdělávat.

- výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte

4.2.       Rozdělení dětí do tříd

4.2.1.           Vzdělávání v MŠ probíhá ve 3 třídách - BROUČCI, SLUNÍČKA, ČMELÁCI. Děti jsou rozděleny podle věku.

4.3.       Přebírání a vyzvedávání dětí

4.3.1.           Zákonní zástupci předávají své děti učitelce osobně (nelze, aby děti přicházely do MŠ samy, protože pouze za dítě řádně předané přebírá učitelka zodpovědnost). Při příchodu informují rodiče učitelku o případných zdravotních problémech dítěte.

4.3.2.           Dále mají rodiče povinnost neprodleně informovat učitelku o celkovém zdravotním stavu dítěte (alergie, diety, případný úraz atd.). Na pozdější ohlášení v případě úrazu nebude brán zřetel.

4.3.3.           Děti jsou předávány při odchodu pouze zákonným zástupcům, případně jiným zletilým osobám uvedeným v evidenčním listu a na základě PLNÉ MOCI k vyzvednutí dítěte z MŠ, podepsané zákonným zástupcem dítěte

4.3.4.           Pokud rodiče požadují předávání dítěte nezletilému sourozenci, je třeba předem podepsat zákonným zástupcem do evidenčních listů a Plné moci, uvedeného nezletilého – jinak děti vydány nebudou.

4.4.       Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

4.4.1.           Denní režim dětí je flexibilní, přizpůsobuje se podmínkám a situacím na jednotlivých třídách.

4.4.2.           Všechny dopolední programy – hry, cvičení, řízená činnost s dětmi, pobyt venku vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dodrženy musí být intervaly mezi jídlem, pitný režim a potřeba odpočinku.

4.4.3.           Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Rodiče jsou prostřednictvím nástěnek pravidelně informováni o práci na třídě MŠ. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

4.4.4.           Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte osobně učitelce MŠ, nebo telefonicky.

4.4.5.           Omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání – rodič je povinen omluvit dítě neprodleně ústně p. učitelce a písemnou formou: e-mailu zaslaného na adresu mszeleznaruda@seznam.cz. Dle § 34a osdst.4) školského zákona je ředitel školy oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. V době jarních a hlavních (letních) prázdnin nemusí být nepřítomnost dítěte omluvena. V případě, že dítě nebude omluveno ani po výzvě, je ředitel školy oprávněn kontaktovat pracoviště OSPOD.

4.4.6.           Osobní věci je vhodné podepsat, zvláště u malých dětí. Předejte tak záměně osobních věcí. Doporučujeme dát dětem do pytlíku v šatně dostatečné množství náhradního oblečení.

 

 

4.5.       Stravování dětí

4.5.1.           Strava je zajišťována ve školní jídelně v mateřské škole.Stravné se hradí formou inkasních příkazů z účtu a to každý měsíc.

4.5.2.           Děti se stravují:po celý den - svačina, oběd, svačina

4.5.3.           Děti mají po celý den zajištěný pitný režim.

4.6.       Péče o zdraví a bezpečnost dětí

4.6.1.           V péči o zdraví a bezpečnost dětí se zaměstnanci řídí obecně závaznými právními předpisy.

4.6.2.           Za bezpečnost dětí v materské škole odpovídají pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí dítěte od rodičů, až do doby jejich předání opět rodičům, nebo jimi pověřeným osobám. Dítě se vydává pověřeným osobám na základě písemného pověření zákonným zástupcem (v evidenčním listě nebo jednorázovým písemným souhlasem).

4.6.3.           Počet dětí na jednoho pedagogického pracovníka při pobytu dětí mimo území mateřské školy je stanoven výjimkou ředitele školy na maximálně 25 dětí z běžných tříd nebo maximálně 20 dětí při zařazení dítěte se zdravotním postižením (pokud není přítomen asistent pedagoga). Při specifických činnostech (výlety, kulturní akce, prostředí náročné na bezpečnost) maximálně 20 dětí běžných tříd nebo 15 dětí při zařazení dítěte se zdravotním postižením (pokud není přítomen asistent pedagoga).

4.6.4.           Při úrazech dětí se postupuje dle platných předpisů. MŠ spolupracuje v péči o zdraví s příslušným dětským lékařem.

4.6.5.           Rodiče mají povinnost hlásit při předávání dětí výskyt infekčních onemocnění v rodině nebo u osob s nimiž bylo dítě v kontaktu, projevy počínajícího infekčního onemocnění v průběhu minulého dne, noci a rána, zejména poruchy spánku, nápadnou rozmrzelost a plačtivost, unavenost a malátnost, nechutenství, žaludeční nevolnost, průjem a vyrážku.

4.6.6.           Při výskytu infekčního onemocnění během dne, musí být telefonicky vyrozuměni rodiče a jsou povinni si postižené dítě z MŠ co nejdříve vyzvednout. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte. Zákonní zástupci jsou vyrozuměni bezodkladně.

4.6.7.           Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník v případě podezření, že dítě není zdrávo, požadovat od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby potvrzení od pediatra, že je dítě způsobilé k předškolnímu vzdělávání. Do MŠ lze přivést pouze dítě zdravé, které nemá příznaky onemocnění či infekce (kašel, rýma, průjem, zvracení, teplota apod.). Totéž, se vztahuje i na děti po úraze (zlomeniny). Dětem v MŠ nelze podávat žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, antibiotika, kapky do očí, nosu apod.

4.6.8.           Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou zákonní zástupci telefonicky informováni o daném stavu a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout (je nutno oznamovat změny telefonních čísel)

4.6.9.           Po nemoci nastoupí dítě do kolektivu pouze s písemným souhlasem dětského lékaře. Prosíme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem, ale i k personálu školy!

4.6.10.       Děti mají být vhodně oblečeny a to podle počasí. Oblečení má umožnit dětem hru nejen ve třídě, ale i venku. Obuv má dětem umožnit bezpečný pohyb (nedávat pantofle a klouzající obuv). Dítě má mít ve školce sportovní obuv a oblečení. Aby nedocházelo k ztrátám, musí být všechny věci podepsané. Za nepodepsané věci škola neručí.

4.6.11.       Pedagogické pracovnice zodpovídají za dodržování hygienických zásad (mytí rukou), za dodržování mikroklimatických podmínek (osvětlení, větrání, teplotu ve třídě). Tomu přizpůsobují oblečení dětí ve třídě. Dále dbají na dodržování pitného režimu dětí. Pobyt dětí venku uskutečňujeme i za mírně nepříznivého počasí.

4.7.       Organizační záležitosti

4.7.1.           Každé dítě má svou vlastní značku, ke které si ukládá své osobní věci.

4.7.2.           Každé dítě má své přidělené lehátko na spaní, používá papírové ručníky.

4.7.3.           Ložní prádlo, lůžkoviny a povlečení jsou majetkem školy, mění se l krát za tři týdny, odvážejí se do prádelny v Sušici.

4.7.4.           Pyžama mají děti vlastní, vždy každý týden čistá, přinesená z domova.

4.8.       Styk se zákonnými zástupci a jejich informovanost

4.8.1.           Při přebírání dětí, při schůzkách s rodiči, při společných akcích, v naléhavých případech osobní pozvání nebo návštěva v rodině.

4.8.2.           Rodiče mohou, kdykoliv navštívit MŠ a podívat se na výchovnou činnost.

4.8.3.           Informace pro rodiče jsou vyvěšovány na nástěnkách ve vestibulech a v šatnách.

4.9.       Zacházení s majetkem školy

4.9.1.           Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogičtí pracovnici, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

4.9.2.           Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek školy a školní zahrady.

4.9.3.           Školní zahradu mohou využívat děti pouze za dozoru svých zákonných zástupců a to při respektování provozního řádu školní zahrady.

4.9.4.           V případě zjištění poškození majetku MŠ jsou zákonní zástupci povinni toto neprodleně hlásit pedagogickým pracovníkům MŠ.

4.9.5.           Cizím osobám je na zahradu MŠ vstup zakázán.

 

5.      Úplata za předškolní vzdělávání

5.1.       Dle znění směrnice Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole se výše úplaty hradí formou inkasních příkazů a to každý měsíc.

5.2.       Vzdělávání v posledním ročníku MŠ i při odložené školní docházce se poskytuje bezúplatně

5.3.       Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a to na základě písemné žádosti doložené potvrzením příslušného odboru sociální a státní podpory.

5.4.       Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávky neprodleně oznámí zákonný zástupce řediteli školy. O prominutí úplaty vydá ředitel školy rozhodnutí.

6.      Zvláštní ustanovení

6.1.       Ve škole se nesmí kouřit, pít alkohol a šířit toxické a návykové látky.

6.2.       Při vyhlášení mimořádných událostí (požár, výbuch, únik nebezpečných látek apod.) jsou všichni zaměstnanci a žáci povinni postupovat podle příslušných předpisů a řídit se pokyny kompetentních osob (vedení školy, příslušníci HZS, PČR atd.).

 

…………………………….                                                       ……………………………

     Mgr. Marta Windsor                                                                    Ctirad Drahorád

     vedoucí učitelka MŠ                                                                          ředitel

Šumava, Železná Ruda - aktuality, turistické informace, tipy na výlety,…
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ